Wioska Kapka  Dańczów 29   57-343 Lewin Kłodzki     ml123@o2.pl     729 633 283

 1. Goście przebywający W DOMKU LETNISKOWYM WIOSKA KAPKA, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domku letniskowych uprawnione są osoby zameldowane. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 4. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.
 5. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 40 % całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt oraz oplate klimatyczna należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania-( opłata klimatyczna jest naliczana zgodnie z uchwałą Rady Gminy na dany rok i nalezy ja oplacic gotowka )
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu
 7. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 9. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji
 10. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela lub osoby do tego upowaznione . Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 11. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 12. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu
 13. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 14. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-6:00.
 15. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku letniskowym WIOSKA KAPKA w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, ) nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 19. Obszar DANCZOW należy do obszaru Natura 2000. Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tego obszaru .
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 21. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 22. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu  domku  wioska kapka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 23. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie.
 24. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

    Zyczymy milego pobytu